Nya regler för föräldraskaps-
presumtion


Från och med 1 januari 2022 kommer föräldraskap automatiskt att registreras för alla gifta par oavsett kön, vilket innebär att regleringen blir könsneutral. Det innebär också att fler föräldraskap kommer att gälla utan myndighetskontroll.

– Socialnämnden har tidigare varit skyldiga att säkerställa att de villkor som lagen kräver för föräldraskap för gifta kvinnliga par som är föräldrar och för gifta föräldrar där en eller båda har ändrat könstillhörighet är uppfyllda. Nu kommer föräldraskapet att registreras automatiskt för den som är gift med någon som föder barn utan någon utredning om villkoren är uppfyllda, säger Gabriella Andersson, utredare på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

För att make eller registrerad partner till den som fött barnet ska anses som barnets förälder
behöver samtliga av dessa fyra villkor vara uppfyllda:

  1. Den assisterade befruktningen (insemination eller befruktning utanför kroppen) har gjorts med samtycke av make, registrerad partner eller sambo till den som fött barnet.
  2. Med hänsyn till samtliga omständigheter är det sannolikt att barnet har tillkommit genom den assisterade befruktningen.
  3. Den assisterade befruktningen har utförts vid behörig inrättning.
  4. Barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn.


Gabriella Andersson ser flera fördelar med regleringen.

– Det är viktigt att regelverket utvecklas i takt med samhället och att det är anpassat för olika sätt att bilda familj. De nya bestämmelserna innebär att barnets rättigheter stärks i och med att fler barn kan få två rättsliga föräldrar redan från födseln. Det innebär även ett regelverk som inte skiljer på personer beroende på sexuell läggning eller kön. Med utgångspunkt i barnets bästa för de nya bestämmelserna med sig att den föräldraskapsrättsliga regleringen blir mer modern, jämlik och ändamålsenlig.

Om föräldrarna låter föräldraskapet vara registrerat i enlighet med presumtionen trots att kriterierna för föräldraskap saknas, exempelvis om barnet har tillkommit genom heminsemination eller genom en assisterad befruktning utomlands med anonym donator kan föräldraskapet senare komma att hävas.

– Det är viktigt att själv kontrollera att föräldrabalkens villkor är uppfyllda och vilka villkoren är för att undvika en situation där ett föräldraskap som har registrerats automatiskt kan ifrågasättas eller hävas. Vet man med sig att kriterierna inte är uppfyllda så är en närståendeadoption att föredra. Det finns inte heller någon begränsning i tid för möjligheten att häva en felaktig föräldraskapspresumtion utan kan komma i ett senare skede av barnets och föräldrarnas liv, säger Gabriella Andersson

Mer om den nya lagändringen

Frågor och svar (pdf)

Mer information finns att läsa på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Illustration föreldraskapspresumption

Illustration: Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd